Home

ANBI gegevens van de
Gereformeerde Kerk Dirkshorn
en de
Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren ook zijn aangewezen als ANBI. Dit geldt ook voor de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en haar Diaconie. Omdat in dit geval kerk en diaconie als twee verschillende rechtspersonen worden gezien, treft u hier dan ook de ANBI informatie voor beide aan.

Naam van de ANBI:
  • Gereformeerde Kerk Dirkshorn
  • Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn


RSIN informatie:
Het RSIN of fiscaal nummer is het nummer waaronder instellingen bij de Belastingdienst zijn geregistreerd.
Het RSIN nummer van de Kerk is 005 876 655

Het RSIN nummer van de Diaconie is 824 125 800.
Contactgegevens:
Bezoek- en postadres:
Gereformeerde Kerk Dirkshorn
Raadhuisstraat 80
1746 BJ Dirkshorn

Mailadres van de scriba: info@gereformeerdekerkdirkshorn.nl

Webadres: www.gereformeerdekerkdirkshorn.nl

De Gereformeerde Kerk Dirkhorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom het Woord en sacramenten”.
De Gereformeerde Kerk Dirkshorn is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx .

Samenstelling bestuur:
De kerkelijke gemeente (Gereformeerde Kerk Dirkshorn) wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit een voorzitter, een scriba (secretaris), de ouderlingen, waaronder een afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters, en de diakenen.
Het dagelijks bestuur, of moderamen bestaat uit de voorzitter en scriba van de Kerkenraad en de predikant.
Het College van Kerkrentmeesters is door de Kerkenraad belast met het beheer van de financiële middelen en de gebouwen en gronden van de gemeente, met uitzondering van de diaconale zaken. Dit college bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie leden. Eén van de leden is tevens afgevaardigd naar de Kerkenraad.
De Commissie Kerkdiensten die onder de Kerkenraad valt houdt zich bezig met het organiseren van de kerkdiensten. Deze commissie bestaat uit 4 actieve leden. Haar taak is het voorbereiden en mede uitvoering geven aan thematische kerkdiensten of thematische perioden als advent. De predikante is afvaardiging naar en van de Kerkenraad.
Het College van Diakenen houdt zich bezig met de diaconale taken van de gemeente. Het college bestaat uit de diakenen. Uit het college worden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.


Beleidsplan
Door de Gereformeerde Kerk Dirkshorn is een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt ingegaan op de organisatie, missie, gemeente zijn, eredienst en pastoraat, catechese en jongerenwerk. Ook de taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn in het beleidsplan opgenomen.
Op deze website kunt u binnenkort het beleidsplan vinden.
Op dit moment is er geen actueel beleidsplan. Dit omdat er een federatie overeenkomst is met de Hervormde gemeente Warmenhuizen-Harenkarspel. In dit proces zal de komende maanden een gezamenlijk beleidsplan geschreven worden.
Het beleidsplan van de landelijke PKN kunt u vinden via deze link:
http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-dienstenorganisatie-aanvaard.aspx


Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld volgens de “Generale regeling rechtspositie predikanten” http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/predikanten/Paginas/Default.aspx

De koster wordt betaald op grond van de “Arbeidsvoowaarden kerkelijk medewerkers” van de Protestantse Kerk Nederland http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/kerkelijk-medewerkers/Paginas/Default.aspx.

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies en aan de gemeenten verbonden organisten ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Doelstelling en visie van de gemeente
De Gereformeerde Kerk te Dirkshorn voelt zich onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk en laat zich leiden door het Woord van God als inspiratiebron. De gemeente laat dit zien door de manier van handelen en spreekt, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.

Financiële verantwoording over het boekjaar 2014:
Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente.
Zoals ieder jaar is duidelijk dat er de uitgaven de inkomsten overstijgen. Daarnaast is er een trend die al jaren doorzet dat door een dalend ledental de opbrengst van de Actie Kerkbalans daalt.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het predikantstraktement. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, nodig voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van de landelijke kerk (PKN).
De uitgaven bestaan voor een groot deel uit personele lasten, zijnde het traktement voor de parttime predikant en salaris voor de koster. Lasten voor de gebouwen bestaan voor een groot deel uit energiekosten en verzekeringen.
Het tekort wordt gedekt door onttrekking aan de reserves.


Verkorte jaarrekening 2013 en 2014, begroting voor 2015 en 2016


Concept begroting 2016 Begroting 2015 Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013
Baten onroerend goed € 5.600 € 6.007 € 7.958 € 6.763
Rentebaten € 1.500  €1.800 € 2.100 € 2.288
Bijdragen levend geld € 48.100 € 53.196 € 56.698 € 55.764
Doorzendcollectes € 0 € 0 € 232 € 401
TOTAAL BATEN € 55.200 € 61.003 € 66.988 € 65.216

Lasten kerkgebouw € 6.200 € 8.600 € 7.604 € 10.429
Lasten overig onr. goed € 3.000 € 3.050 € 4.760 € 846
Pastoraatskosten € 40.000 € 40.529 € 40.932 € 42.502
Lasten kerkdiensten € 2.300 € 2.800 € 3.327 € 3.643
Verplichtingen en bijdragen € 4.700 € 4.800 € 4.699 € 4.359
Salarissen en vergoedingen € 5.500 € 6.000 € 5.410 € 5.414
Kosten beheer en administratie € 5.125 € 6.875 € 3.990 € 6.514
Bankkosten € 350 € 350 € 453 € 354
TOTAAL LASTEN € 67.175 € 70.204 € 71.175 € 74.061

Saldo baten min lasten € 11.975- € 12.001- € 4.187- € 8.845-
Overige lastenToevoeging aan voorzieningen € 8.500 € 8.500 € 6.054 € 8.757
Onttrekkingen voorz. € 2.500 € 2.500 € 521 € 1.517
Overige baten en lasten € 0 € 0 € 1.449 € 2.914
Som overige lasten € 2.500 € 2.500 € 4.084 € 10.154
RESULTAAT € 14.475- € 11.701- € 8.271- € 18.999-


Bij het opstellen van de begroting 2016 is er vanuit gegaan dat de trend, dat de vrijwillige bijdragen dalen, zich voortzet. Wegens de verdergaande samenwerking met de Hervormde Gemeente Warmenhuizen-Harenkarspel zal er minder uitgegeven worden aan kosten voor preekvoorziening. Verder worden er geen bijzondere uitgaven voorzien. De jaarrekeningen worden aan de hand van de aanwezige boekhouding opgesteld door het Kantoor der Kerkelijke Administraties te Gouda; deze jaarrekeningen zijn voorzien van een verklaring dat de cijfers naar aanleiding van de verstrekte gegevens een betrouwbaar beeld geven van de financiële situatie; de begrotingen en jaarrekeningen worden zoals volgens de kerkorde verplicht is ingediend bij het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken. De volledige jaarrekeningen en begrotingen van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn zijn in te zien bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, via inekedegraaf64@gmail.com.

Overzicht activiteiten kerk(enraad):
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaar verslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. Een uittreksel vindt u hieronder. Verder houdt de kerkenraad zich bezig met het federatie/ fusie proces en het ondersteunen van de predikant. Beknopt overzicht van de bestedingen door het CvK in 2015 Onderhoud van het kerkgebouw wordt sterk gestuurd op grond van het jaarlijkse rapport van de Monumentenwacht; de onderhoudsstaat van het gebouw is volgens dit rapport zodanig dat in 2016 geen grote uitgaven worden verwacht. Bovendien is het Samen op Wegproces met de Hervormde Gemeente Warmenhuizen-Harenkarspel in een gevorderd stadium waardoor het gebruik van het gebouw aan de Raadhuisstraat 80 in Dirkshorn in 2016 en latere jaren sterk wordt beperkt. Om deze reden wordt goed afgewogen welk onderhoud aan dit gebouw uitgevoerd dient te worden, echter zonder daarmee de onderhoudstoestand te verminderen. Bijzonder onderhoud aan de predikantswoning is in 2015 niet nodig gebleken; de onderhoudstoestand is goed.

Diaconie. Het RSIN nummer van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn is: 824 125 800. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, b.v. door behoeftigen financieel te ondersteunen. Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Diakenen zijn volgens Artikel V in het bijzonder geroepen tot:
  • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
  • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
  • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard
De taken van de diaken zijn beschreven in artikel V van de Kerkorde. Verkorte jaarrekening 2013, 2014 en begroting 2015 van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn:

Begroting 2015 Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013
Baten


Onroerende zaken € 325 € 325 € 520
Rentebaten € 200 € 123 € 117
Bijdragen levend geld € 655 € 654 € 643
Door te zenden collecten € 1.700 € 1.726 € 2.145
TOTAAL BATEN € 2.880 € 2.828 € 3.425
Lasten


Onroerende zaken € 115 € 111 € 113
Verplichtinge/bijdragen andere organen € 366 € 366 € 315
Kosten bestuur € 15 € 40 € 14
Bankkosten € 235 € 232 € 207
Diaconaal werk plaatselijk € 500 € 471 € 441
Diaconaal/missionair werk landelijk € 850 € 1.136 € 1.488
Diaconaal/missionair werk wereldwijd € 850 € 1.643 € 1.106
TOTAAL LASTEN € 2.931 € 3.999 € 3.684
Saldo baten en lasten € 51- € 1.171- € 259-
Verkoop deel sportveld 2014
€ 9.578
Ocverige baten en lasten € 24- € 7- € 162
RESULTAAT € 75- € 8.400 € 97-
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Diaconie, via gm.gootjes@quicknet.nl.

Verkort overzicht van de activiteiten van de Diaconie in 2014 De kerntaak van de Diaconie is zorg dragen voor en aandacht schenken aan de minderbedeelden, in zo wel sociaal, emotioneel als financieel opzicht in onze gemeente en in onze samenleving. Ten aanzien van het financiële gedeelte draait de Diaconie hoofdzakelijk op bijdragen die via collecten tijdens de kerkdiensten worden ingezameld. Wij volgen daarbij het collecterooster, waarvan een gedeelte van de doelen wordt aangedragen door de Protestantse Kerk Nederland en Kerk in Aktie. De collecte-opbrengsten daarvan worden via de PKN en KIA doorgezonden naar diaconale en missionaire doelen in binnen- en buitenland. De opbrengst van de overige collecten worden hoofdzakelijk gebruikt voor plaatselijke activiteiten en doelen in de nabije omgeving: bloemengroet, bezoekwerk, projecten, stille hulp, kerstgroet en administratiekosten. Verder maken de diakenen deel uit van de Pastorale Raad. De doelstellingen daarvan zijn: een beter onderling contact tussen de gemeenteleden, het tijdig signaleren van kritiek, noden en gaven in de gemeente en het verbeteren van de relatie tussen kerkelijke en gemeentelijke organisaties.

© Gereformeerde Kerk Dirkshorn 2007-2015